Kraft-Zirkel

effektives Kraftausdauertraining an speziellen gelenkschonenden Geräten.

Dauer: 30 min